Vol 3, No 9 (2014)

Table of Contents

Review

Asymptomatic Lesions of the Pancreas: An Overview PDF HTML
Raffaele Pezzilli 1216-1219

Original Article

Effect of Hyoscine N-butylbromide on Polyp Detection During Colonoscopy: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials PDF HTML
Ying Li, Jing-Jing Lian, Jun Ying, Jian Gao, Tian-Cheng Luo, Xiao-Qing Zeng, Shi-Yao Chen 1220-1226
Effect of Multidisciplinary Team Approach on Prevention of Postoperative Pulmonary Complications in Patients with Esophageal Cancer PDF HTML
Junichiro Inoue, Rei Ono, Daisuke Makiura, Miyuki Kashiwa-Motoyama, Tetsu Nakamura, Tatsuya Imanishi, Yasushi Miura, Yoshitada Sakai 1227-1232
Lipids in Parenteral Nutrition on Liver Regeneration after Massive Liver Resection in Rats PDF HTML
Shinn Young Kim, Dong-Goo Kim, Jong-Young Choi, Eun Sun Chung, Myung-Duk Lee 1233-1237
Hepatitis B Virus Genotype D is the Only Genotype Circulating in Iranian Chronic Carriers, the Unique Pattern of Genotypic Homogeneity PDF HTML
M Norouzi, F Ramezani, A Khedive, H H Karimzadeh, SM Alavian, R Malekzadeh, G Montazeri, A Nejatizadeh, M Ziai, F Abedi, B Ataei, M Yaran, B Sayad, MH Somi, G Sarizade, I Sanei-Moghaddam, F Mansour-Ghanaei, H Rafatpanah, MA Pourhosseingholi, H Keyvani, S Shahmoradi, M Saberifiroozi, M Sadeghi, B Geravand, M Daram, M Mahabadi, Z Goodarzi, R Rezaee, V Poortahmasebi, Z Fakhari, SM Jazayeri 1238-1243
A Comparison of Standard Anorectal Manometry and High Resolution Manometry Patterns in Dyssynergic Patients PDF HTML
Mahmoud Soubra, Jorge Go, Jessica Valestin, Ron Schey 1244-1247
Efficacy of Ursodeoxycholic Acid in Chinese Patients with End-Stage Primary Biliary Cirrhosis PDF HTML
Yue-MENG WAN, Li-Hong YANG, Jun-Hui YANG, Ying XU, Jing YANG, Ying-Mei TANG, Zhi-Yuan XU, Yan LI, Yu-Hua LI, Yu CHENG, Wei ZHOU, Ju-Bin CHENG, Yan-Ping ZHU 1248-1251


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2224-6509